...bo grotołaz to nie jaskiniowiec

PROGRAM IV Ogólnopolskiego Forum Speleo

 

UWAGA!

Program ma charakter wstępny. Zastrzegamy, że mogą wystąpić w nim zmiany. Czekamy jeszcze na potwierdzenia od prelegentów/prowadzących zajęcia, na streszczenia poszczególnych bloków oraz na kolejne zgłoszenia prelekcji od uczestników.

Prosimy również o zapoznanie się z poniższymi opisami programowymi planowanych zajęć i prelekcji. Niektóre z nich wymagają zabrania dodatkowego sprzętu!

Rejestracja na Forum Speleo i wydawanie kluczy do pokojów odbywa się w następujących godzinach:

  • w piątek od 17:00 do 19:30
  • w sobotę od 07:30 do 09:00
  • w sobotę od 12:00 do 13:00
  • w sobotę od 15:00 do 16:00
FORUM EKSPLORACYJNE

Remote Operating Vehicle (ROV). Mobilne urządzenia do pokonywania przeszkód
wodnych w działalności jaskiniowej – prowadzący: Jacek Styś

Eksploracja syfonów w jaskiniach możliwa jest jedynie poprzez nurkowanie. Organizowanie akcji nurkowych w syfonach położonych na dużej głębokości jest kłopotliwe ze względów logistycznych, wprowadza dodatkowe ryzyko, angażuje dużo czasu i zasobów ludzkich, a efekty nurkowania  mogą być niemiarodajne do nakładów. Rekonesans przeprowadzony w syfonie za pomocą ROV przy ograniczonym ryzyku i nakładach może rozstrzygnąć problem zasadności organizowania klasycznej akcji nurkowej.

Podczas prelekcji zostaną omówione ogólne aspekty techniczne związane z realizacją projektu nurkowania w syfonie przy pomocy podwodnego drona. Opowiem o dostępnych rozwiązaniach, kryteriach wyboru, procesie nauki obsługi, możliwościach, ograniczeniach i wynikach uzyskanych w jaskini F-17 podczas wypraw Picos 2018 oraz Picos 2021. O tym także, jak udało się głębokie nurkowanie tym urządzeniem na
ostatniej wyprawie…

Historia eksploracji jaskiń beskidzkich na dziko – Dzika Grupa z Malinki – prowadzący: Jakub Pysz

Co to jest “Dzika grupa”, co znaczy i  jak powstała . Odrobina zabawnych szczegółów i powodów na temat powstania tej organizacji.  Dlaczego w Beskidach nie było wcześniej wielkich (ponad 1000m długości) jaskiń i jaka jest recepta na sukces w Beskidach. Kulisy odkryć największych Polskich jaskiń fliszowych i potencjał eksploracyjny regionu. Kilka słów o rekordach, statystykach i problemach związanych z działalnością w niestabilnych zawaliskach.

Historia eksploracji Wielkiej Śnieżnej – prowadzący: Rafał Kardaś, Krzysztof Recielski

Wielka Śnieżna jest jednym z systemów, w których kształtowało się polskie taternictwo jaskiniowe. Największa, najgłębsza, stawiała ambitne wyzwania eksploracyjne, ale także sportowe. Zamierzamy przedstawić główne etapy odkrywania systemu, w którym z pewnością nie powiedziano nadal „ostatniego słowa”. Którego eksploracja jest dziełem zbiorowym licznych osób z wielu klubów – jak chyba żadna z naszych jaskiń – co też warte jest podkreślenia… Będzie to siłą rzeczy wystąpienie dość syntetyczne.

Mój jaskiniowy życiorys – prowadzący: Apoloniusz Rajwa

To wstępny okres eksploracji pionowych jaskiń w Czerwonych Wierchach w latach 60. z moim udziałem oraz relacje z pierwszej polskiej wyprawy do Gouffre Berger w 1966 roku, dwóch wypraw do Gruberhornhöhle w 1970 i 1980 roku w których uczestniczyłem a także wyprawy jaskiniowo-powierzchniowej w Pamiro-Ałaj w 1972, którą kierowałem. Będzie też o mojej działalności speleologicznej.

NAUKA W JASKINIACH

Namuliska jaskiniowe jako cenne depozyty źródeł archeologicznych i przyrodniczych – prowadzący: Magdalena Sudoł-Procyk

W trakcie prelekcji zostaną omówione kwestie związane z badaniem namulisk jaskiniowych, mających ogromne znaczenie dla wielu dyscyplin naukowych, przede wszystkim archeologii, paleozoologii i geologii. Zaprezentowane zostaną źródła archeologiczne (wyroby krzemienne, kościane, ceramiczne i metalowe) oraz przyrodnicze (paleozoologiczne, paleobotaniczne i geologiczne), spotykane na jaskiniowych stanowiskach archeologicznych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz krótko zostaną omówione wykopaliskowe metody pracy.


Jaskinie niekrasowe Polskich Karpat fliszowych – geneza, klasyfikacja, wiek i historia badań naukowych – prowadzący: Włodzimierz Margielewski, Jan Urban

Wśród jaskiń Ziemi przeważają jaskinie krasowe, to znaczy pustki podziemne powstałe w rezultacie rozpuszczania skał, ale są regiony bogate w jaskinie, w których w ogóle nie rozwijają się procesy krasowe. Takim regionem są Karpaty zewnętrzne (czyli w Polsce: Beskidy, Bieszczady i ich Pogórza) zbudowane ze skał fliszowych, głównie krzemionkowo-ilastych (piaskowców, mułowców oraz iłowców). Spośród ponad 1600 jaskiń beskidzkich jedna lub dwie są formami krasowymi, a wśród beskidzkich jaskiń niekrasowych, niektóre osiągają długości 1-2 km. Obserwacje na całym świecie wskazują, że jaskinie mogą powstawać na co najmniej kilkanaście sposobów.

Jaskinie beskidzkie to w większości pustki skalne powstałe w rezultacie grawitacyjnego rozpadu masywów skalnych: masy skalne w różny sposób „rozjeżdżają się” pod wpływem siły ciężkości i pomiędzy nimi powstają pustki. Mniejszą grupę, zwykle krótkich jaskiń (schronisk skalnych) stanowią w Beskidach formy powstające w rezultacie wietrzenia skałek piaskowcowych. Jaskinie powstające pod wpływem grawitacji, nie tylko swą genezą, ale także wiekiem, wykształceniem (planem poziomym oraz pionowym) oraz kształtami korytarzy różnią się od jaskiń krasowych.

Dla geologów i geomorfologów stanowią wspaniałą okazję, by zajrzeć „pod spód” form rzeźby, które występują na powierzchni, dowiedzieć się jakie procesy kształtują powierzchnię stoków górskich. Dlatego badania geologiczne jaskiń beskidzkich, rozpoczęte w latach osiemdziesiątych XX wieku, szczególnie intensywnie prowadzone są w ostatnich 20 latach. Polegają one nie tylko na obserwacjach i pomiarach w jaskiniach, które pozwalają na ocenę wielkości i charakteru przemieszczeń mas skalnych, ale obejmują badania wtórnych form mineralnych (w tym nacieków), które umożliwiają ocenę wieku jaskiń oraz zmian ich środowiska i ewolucji form w przeszłości. W badaniach jaskiń oraz niedostępnych (jeszcze) podziemnych pustek wykorzystuje się także metody geofizyczne. Badania jaskiń beskidzkich dostarczają danych o zmianach środowiska, w tym klimatu, w ostatnich kilkunastu tysiącach lat, tak więc rola naukowa tych obiektów jest znacznie większa, niż często sądzą osoby, które je eksplorują.

Archeologia podwodna w jaskiniach – prowadzący: Mateusz Popek

Archeologia podwodna i speleologia to dwie dziedziny nauki które przez wiele lat rozwijały się równolegle bez wspólnego mianownika. Jednak rozwój nurkowania jaskiniowego jako formy rekreacji doprowadził do wielu bardzo ciekawych odkryć archeologicznych. Spowodowało to, że drogi tych dwóch dziedzin naukowych skrzyżowały się ze sobą i mogą w pewnym zakresie wspólnie się rozwijać.
Na świecie jest niewiele projektów archeologicznych, których tematem są zalane jaskinie. Jest to spowodowane wieloma trudnościami, które stoją przed badaczami. Docierając do tak niedostępnych miejsc spelonurkowie nie mogą już skupiać uwagi tylko na swoim bezpieczeństwie. Muszą teraz wykonywać szereg skomplikowanych czynności dokumentacyjnych i eksploracyjnych.
Prezentacja ma na celu przedstawienie najciekawszych i najbardziej spektakularnych podwodnych stanowisk archeologicznych. Ponadto przedstawi metodykę pracy w takich miejscach oraz perspektywy na rozwój tej specyficznej gałęzi nauki.

Co w spągu biega i na ścianie siedzi? – prowadzący: Joanna Kocot-Zalewska

Prelekcja ma przybliżyć temat bezkręgowców zasiedlających jaskinie. Choć istnieje powszechne przekonanie, iż niewiele gatunków występuje w jaskiniach naszego kraju, to jednak w ciągu ostatnich 100 lat wykazano ich ponad 600 z jaskiń Polski. Znaczna większość to tak zwane troglokseny, jednak nie brakuje gatunków troglofilnych, zidentyfikowano także kilkanaście gatunków troglobiontycznych. Będzie można zobaczyć pod binokularem okazy chrząszczy, pajęczaków i innych stawonogów odłowionych w jaskiniach Wyżyny Częstochowskiej. Zaprezentowany zostanie sprzęt entomologiczny przydatny w badaniach jaskiń, jak i podstawowe techniki odłowów, konserwacji i etykietowania okazów.

Horror w jaskiniach czyli o drapieżnikach i ich ofiarach w podziemnym świecie – prowadzący: Joanna Furmankiewicz

Podziemne ekosystemy charakteryzują się najczęściej ubogimi warunkami siedliskowymi i mniejszym bogactwem gatunkowym w porównaniu z większością ekosystemów „powierzchniowych”. Zasoby pokarmowe w podziemiach są więc mało obfite lub trudne do zdobycia. Prowadzi to do oportunistycznych zachowań pokarmowych drapieżników, które pożywiają się tym co znajdą w danym miejscu. W podziemnym łańcuchu pokarmowym nie ma znaczenia czy się jest dużym czy małym, czy kręgowcem lub bezkręgowcem. Liczą się zmysły oraz technika. Głównymi ofiarami są najczęstsi mieszkańcy jaskiń czyli nietoperze. W roli ich oprawców występują różne grupy zwierząt, od skolopendr i pajęczaków, poprzez węże, ptaki drapieżne do myszy i szopów praczy. Niektóre z tych zwyczajów znane są od ponad 1000 lat. Wiele z nich obserwowanych jest zarówno w jaskiniach położonych w tropikach, jak również w naszej strefie klimatycznej. Zapraszam więc na przegląd drapieżników i ich ofiar w podziemnych ekosystemach. Przegląd ten pokaże nam jak wiele dzieje się obok nas w ciemnościach podziemi i może nauczy nas baczniej obserwować otaczający nas świat.

Jak rozpoznać skały, które spotykamy w jaskiniach (i nie tylko)? (warsztaty) – prowadzący: Ditta Kicińska

Spośród osadów wypełniających dna korytarzy jaskiniowych, bardzo często natrafiamy na te, które są naniesione przez wody do wnętrza masywów z dalszych obszarów. Obszary te, jak np. w Tatrach, często są zbudowane z różnych rodzajów skał. Stąd np. w jaskiniach tatrzańskich możemy obserwować otoczaki granitów, gnejsów i innych skał. Co więcej w obrębie tych skał możemy wyróżnić różne ich odmiany np. granit Goryczkowej czy granit Tatr Wysokich.
Obszary krasowe w Polsce zbudowane są z różnych skał takich jak wapienie, gipsy czy marmury, podczas gdy jaskinie Karpat fliszowych są rozwinięte są w piaskowcach.
Jak powstają te skały? Jak rozróżnić poszczególne ich odmiany między sobą? Co wpływa na ich barwę? Jakie struktury możemy obserwować w skałach i o czym one świadczą?
Celem warsztatów z rozpoznawania skał jest zapoznanie się z podstawowymi cechami głównych minerałów skałotwórczych oraz metodami rozpoznawania skał w terenie (nie tylko tych, które spotykamy w jaskiniach).

KARTOGRAFIA

Kartowanie jaskiń a XXI wiek – panel dyskusyjny – prowadzący: Jacek Szczygieł

W 1994 r. zarządzeniem Ministra wprowadzono „Instrukcję wykonywania dokumentacji jaskiń”, wg. której powinna powstawać dokumentacja archiwizowana w Centralnej Bazie Danych Geologicznych. Przeskok technologiczny, który dokonał się od tego czasu zarówno w metodach pozyskiwania danych jak i ich finalnego opracowania rodzi potrzebę weryfikacji zapisanych w instrukcji wytycznych. Chcielibyśmy uniknąć akademickich dyskusji o potrzebie standaryzacji, a skupić się na realiach polskiego, państwowego katastru.

Caveatron – ciekawe rozwiązanie przyrządu do kartowania jaskiń – prowadzący: Szymon Kostka

Caveatron jest nową, opensource’ową konstrukcją przeznaczoną do samodzielnego montażu. Łączy w sobie funkcje dobrze znanego DistoX’a wraz z pocketPC/tabletem oraz skanera 3D. Postaram się przedstawić najważniejsze funkcje tego rozwiązania, będzie można je też pomacać i może nawet coś zmierzyć.

Wykorzystanie smartfonów z wbudowaną kamerą odległości do skanowania 3D jaskiń – prowadzący: Szymon Wajda

W wystąpieniu zostaną zaprezentowane wyniki skanowania 3D w jednej z jurajskich jaskiń. Do wykonania skanów został wykorzystany smartfon z wbudowaną kamerą odległości oraz darmowe oprogramowanie do obróbki chmury punktów. Zostaną omówione główne zalety oraz problemy wykorzystania tego sposobu kartowania i wizualizacji jaskiń. W trakcie warsztatów będzie można samodzielnie wykonać przykładowy skan.

Inkscape dla zaawansowanych – prowadzący: Mateusz Golicz

Eksploracja jaskiń na ogół wymaga dużej dozy cierpliwości. Wymarzone odkrycia często następują dopiero po sprawdzeniu dziesiątek ślepych studni, zacieśniających się kominów i zamulonych pochylni. Niestety wszystkie te ślepe ciągi wypada narysować na planie, a mimo dużych postępów w technice pomiarowej rysowanie dokumentacji graficznej jaskiń to nadal żmudna i męcząca praca. Każdy dobry plan jaskini jest okupiony potem i łzami. Bo przecież płakać się chce, kiedy po wielu godzinach pracy program zawiesza się – a my zapomnieliśmy zapisać rysunku. W takich sytuacjach, gdyby programiści byli pod ręką, czasami pewnie polałaby się i krew! W ramach prelekcji przedstawię kilka “trików”, dzięki którym można rysować plany jaskiń w Inkscape szybciej i wygodniej, a także rzadziej pałać żądzą zemsty na programistach. Pokażę jak nadawać liniom style progu i okapu szybciej oraz jak bez uszczerbku na zdrowiu zrobić widok przesunięty nakładających się korytarzy. Co więcej – przedstawię kontrowersyjne argumenty, z powodu których zwykłe, szare kamienie być może warto rysować bez krawędzi!

TECHNIKI JASKINIOWE I RATOWNICTWO

Prezentacja technik ratownictwa jaskiniowego w Jaskini Malinowskiej – prowadzący: Grupa Beskidzka GOPR

W czasie wycieczki terenowej do Jaskini Malinowskiej ratownicy z Grupy Beskidzkiej GOPR zaprezentują budowę punktu cieplnego oraz wyciąganie poszkodowanego w noszach przy użyciu technik linowych.

Sztuczne elementy w jaskiniach – panel dyskusyjny – prowadzący: Ryszard Głowacki  

Wprowadzanie sztucznych elementów do jaskiń jest w Polsce dość kontrowersyjnym tematem. Mamy dwie skrajne strony tzw. fanatycznych konserwatystów z jednej, a po drugiej stronie zagorzałych techników, w środku natomiast są w mniejszości Ci, którzy aspekty montażu sztucznych elementów uzależniają od wielu czynników charakterystycznych dla danego miejsca nie uogólniając kryteriów – prawnych, technicznych, sportowych czy środowiskowych. Niewielka ilość polskich “uzbrojonych” jaskiń w porównaniu z jaskiniami w innych rejonach europy w świetle aspektów prawnych czy tez środowiskowych daje pewien obraz sytuacji podjętego tematu.

Łączność jaskiniowa – koncepcje, rozwiązania, problemy  – prowadzący: Tomasz Puczyłowski, GOPR

Warunki panujące pod ziemią, kształt i wielkość przestrzeni podziemnych, ich struktura i właściwości geologiczne sprawiają, że jest to środowisko o bardzo silnym tłumieniu, co rodzi potrzebę wykorzystania innych niż na powierzchni technologii.

Systemy łączności jaskiniowej.
Podczas prowadzenia każdej akcji ratowniczej, kluczowym jej elementem jest niezawodny system łączności zapewniający sprawną komunikację głosową pomiędzy ratownikami.
W warunkach jaskiniowych nie sprawdzają się konwencjonalne radiowe systemy łączności radiowej, z której korzystają służby ratownicze. Powstały systemy umożliwiające prowadzenie łączności głosowej pomiędzy zespołem ratowników znajdujących się w jaskini, a koordynatorem akcji znajdującym na stanowisku przy otworze jaskini.
Do dyspozycji ratowników są systemy przewodowe, wymagające podłączania urządzeń łączności do kabla telekomunikacyjnego poprowadzonego wzdłuż trasy jaskini oraz systemy oparte o kabel promieniujący LFC (Leaky Feeder Cable) wykorzystujące specjalny przewód antenowy, umożliwiający prowadzenie komunikacji za pomocą radiotelefonów. Dostępny jest także system bezprzewodowy oparty o wykorzystanie zjawiska przenikania fal radiowych niskiej częstotliwości przez górotwór TTE (Through the Earth).

Praktyczna prezentacja podczas prezentacji technik ratownictwa jaskiniowego w Jaskini Malinowskiej.

VARIA

Dostęp grotołazów do jaskiń. Co na to polskie prawo, a co praktyka? Historie prawdziwe i wesołe, oraz poradnik jak nie wpaść w kłopoty chcąc zwiedzić jaskinię  – prowadzący: Włodzimierz Porębski

Karta Taternika Jaskiniowego PZA pozwala legalnie wchodzić do każdej dziury na Jurze, a prawo grotołazów do odwiedzania jaskiń w Tatrzańskim Parku Narodowym jest gwarantowane przez odpowiedni załącznik do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Cóż… tak by nam się marzyło, lecz rzeczywistość jest nieco inna. Na bazie doświadczeń „negocjatora” PZA krótko opowiem o uwarunkowaniach prawnych i przyrodniczych, o tym, jak widzą nas przyrodnicy i urzędnicy – Gminy, Nadleśnictwa, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska i Parki Krajobrazowe, oraz o tym, jak wiele podmiotów ma, lub może mieć wpływ na naszą swobodę poruszania się po jaskiniach Jury, Beskidów, Gór Świętokrzyskich czy Sudetów. O innych rejonach (nie) wspominając.

Walory przyrodnicze Babiej Góry – prowadzący: Tomasz Pasierbek, Babiogórski Park Narodowy

Babia Góra stanowi najwyższe wzniesienie Zewnętrznych Karpat Zachodnich. W ujęciu geologicznych masyw jest zbudowany z piaskowcowo-łupkowych utworów fliszu karpackiego należących do płaszczowiny magurskiej. Wysokość najwyższego szczytu Babiej Góry – Diablaka – wynosząca 1725 m n.p.m., stawia ją w rzędzie gór o charakterze wyraźnie nawiązującym do gór alpejskich. Jest ona jednocześnie drugą w skali kraju górą (po karkonoskiej Śnieżce) pod względem minimalnej deniwelacji względnej – wybitność tego szczytu wynosi aż 1075 m.
Wśród wielu niezwykłości przyrodniczych, możliwych do zaobserwowania na stokach Babiej Góry, należy bez wątpienia wymienić doskonale wykształcony układ pięter klimatyczno-roślinnych, obejmujący piętra leśne: regiel dolny i regiel górny, piętro subalpejskie (z dominującymi zaroślami kosodrzewiny) oraz piętro alpejskie (zwane też halnym). Obecność tego ostatniego stanowi niezaprzeczalny walor Babiej Góry – w Polsce występuje ono jeszcze w Tatrach i w najwyższych partiach Karkonoszy. Nie bez znaczenia dla oceny walorów Królowej Beskidów (jak czasami Babią Górę nazywają miejscowi) jest występowanie na tym obszarze lasów o wysokim stopniu naturalności. Na stokach Babiej Góry swoje ostoje znalazło także wielu przedstawicieli niezwykle interesujących gatunków roślin i zwierząt, jak choćby wilki, rysie, niedźwiedzie, głuszce, a wśród roślin okrzyn jeleni i rogownica alpejska.

Góry w mieście. Wisła z okolicą na dawnym filmie i fotografii – prowadzący: Kuba Krajewski

Okolicę Wisły już w XIX wieku przyciągały turystów. Strudzeni codzienną pracą mieszkańcy miast przemysłowych szukali odpoczynku w zielonych lasach Beskidu Śląskiego. Powstałe organizacje turystyczne budowały schroniska, wytaczały szlaki, bogaci ludzie budowali wille i obiekty uzdrowiskowe. Eksplorowano amatorsko jaskinie. Wspomniane tematy zostaną przedstawione za pomocą archiwalnych: filmów, fotografii i widokówek.

Sprawy Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA – prowadzący: Agnieszka Szrek-Burczyk

W czasie Forum będzie zorganizowane nieformalne spotkanie przedstawicieli klubów jaskiniowych, w czasie którego KTJ przedstawi sprawozdanie ze swojej działalności w ostatnim półroczu. Będzie to również okazja do wymiany myśli i podzielenia się problemami nurtującymi środowisko grotołazów oraz wytyczenia planów na przyszłość.

Turystyka zimowa i jej wpływ na przyrodę Tatr  – prowadzący: Tomasz Szkrzydłowski, Tatrzański Park Narodowy

Turystyka zimowa głównie ze względu na intensywny rozwój narciarstwa skiturowego stanowi poważne wyzwanie dla ochrony przyrody w Tatrach. Sprawa jest tym bardziej pilna, że u narciarzy spotykamy się z celową dyspersją poza tereny udostępnione. Problemem jest też fakt, że najkorzystniejszy okres dla uprawiania tego sportu, czyli marzec i kwiecień zbiega się z tokowiskami ptaków oraz rozrodem u wielu gatunków zwierząt. Przepłaszanie może mieć bowiem fatalny wpływ na dynamikę ich populacji.

Toprowskie wycofy spod jaskiń tatrzańskich  – prowadzący: Sebastian Szadkowski, TOPR

Znajomość bezpiecznej ucieczki ze ścian tatrzańskich jest jednym z najważniejszych elementów zarówno w taternictwie powierzchniowym, jak i jaskiniowym. Prezentacja dotyczy wycofów spod jaskiń takich jak Bańdzioch Kominiarski, Za Siedmioma Progami, Ptasia Studnia i z Progu Litworowego. Przedstawione będą zdjęcia i szkice techniczne, a także ciekawe drogi szybkiej ewakuacji.

KONKURSY

Konkurs fotograficzny 

Patrz tutaj: http://forumspeleo.pl/konkursy/

Wystawa i konkurs dokumentacji graficznej jaskiń 

Rzetelne dokumentowanie odkryć jest tym, co odróżnia prawdziwą eksplorację jaskiniową od podziemnej turystyki kwalifikowanej. Przygotowywanie dobrego planu jaskini wymaga jednak sporo wysiłku, którego wynik nieraz – zamiast być należycie podziwianym – trafia jedynie do ciemnej szuflady jaskiniowego katastra. Zachęcamy więc wszystkich jaskiniowych kartografów do przywiezienia na Forum i zaprezentowania swoich osiągnięć w pełnym formacie! Po raz kolejny, autorzy wybijających się prac mogą liczyć na wyróżnienie i nagrodę.

ROZRYWKA

Bookcrossing. Góry i dziury

Zdublowana książka? Niechciany prezent? A może woluminy nie mieszczą się już na półce?

Każdy z nas ma w domu niechciane książki i czasopisma. Pakując się na Forum Speleo zabierz ze sobą literaturę górską i jaskiniową, której nie potrzebujesz w domu. Zorganizujemy przestrzeń, w której będzie można się zamieniać. Przyłącz się! Im więcej nas będzie, tym bardziej wartościowe miejsce stworzymy. To jedyna branżowa okazja do odświeżenia domowej biblioteki.

Piątkowy wieczór: QUIZ wiedzy i zręczności

Po oficjalnym otwarciu IV Ogólnopolskiego Forum Speleo sala wypełniona naszymi gośćmi zamieni się w regularne pole radosnej rywalizacji. Pamiętając jak wiele śmiechu przyniosła ta zabawa podczas wcześniejszej edycji, wracamy do tego pomysłu w nowej formule.

Tym razem z publiczności wybierzemy 5 zespołów – każdy złożony z 6-7 osób chętnych lub niechętnych 😉 Pozwolimy Wam korzystać z jednego telefonu na zespół, ale nie po to, by szukać odpowiedzi w internecie, ale aby za pośrednictwem platformy Kahoot udzielać zawsze sprawiedliwego werdyktu.
Zachęcamy do tworzenia zespołów międzyklubowych oraz międzypokoleniowych – macie wtedy największe szanse na wygraną 😉

Oczywiście zespół najsprawniejszy mentalnie i manualnie zostanie przez nas równie radośnie nagrodzony. Zatem nie spóźnijcie się – niezależnie od tego, czy będziecie uczestniczyć czy tylko kibicować.

Sobotni wieczór: SPECIAL RETRO EVENING

Nasz wiślański ośrodek Krokus zainspirował nas do spędzenia kulminacyjnego wieczoru na sposób wykwintny i elegancki. W sobotnią noc gości Forum Speleo zapraszamy na spotkanie  retro – w klimacie lat ‘20!  

Planujemy dla Was jak zawsze pyszną kolację, a po niej to już czas pokaże jak się wieczór rozwinie.
Oczywiście każdy z Was indywidualnie może przyczynić się do stworzenia uroczystej atmosfery. Panie zachęcamy do sięgnięcia po pończochy, “małe czarne”, frędzelki, opaski, perły, czerwone pomadki i boa z piór. Panów natomiast miło nam będzie przywitać w spodniach w kant, kamizelkach, kołnierzykach, z żelem na włosach i wąsikiem pod nosem. Drobne akcenty i pełne rekonstrukcje strojów pozwolą nam wszystkim odciąć się na chwilę od pandemicznej rzeczywistości i przeżyć noc nie z tej ziemi!

A wszystko po to, by poczuć ducha tamtych czasów. Po to, byśmy mogli zatrzymać w kadrach w kolorze sepii ten piękny wspólny czas.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i wyobraźni to będzie wyjątkowy wieczór!

WYCIECZKI

PIĄTEK 18.03.2022

Jaskinia Miecharska I
Start: Piątek 18 marca godzina 11:30; miejsce spotkania: Przystanek Rastoki
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4h
Poziom trudności: łatwa
Limity: W przypadku zimowania nietoperzy – zaproponujemy program zastępczy. Pierwszeństwo mają osoby, które nie były w jaskini. Absolutny limit 14os. Wymagana dobra kondycja fizyczna (musimy wykonać szybko podejście, aby był czas na jaskinie).
Weź ze sobą: ochraniacze-stuptuty, kombinezon, rękawice, kask, dwie czołówki, zapasową czołówkę, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Wycieczka do drugiej największej jaskini beskidzkiej ma na celu praktyczne zilustrowanie wykładu o jaskiniach niekrasowych Karpat Fliszowych. Zwiedzimy majestatyczne wielkie sale, podziemne przepływy wody, jeziorko, wodospad i wielkie galerie. Sporo ciekawostek geologicznych.

Jaskinia Salmopolska I – wycieczka odwołana!
Start: Piątek 18 marca godzina 11:30; miejsce spotkania: Przełęcz Salmopolska
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4h
Poziom trudności: trudna
Limity: W przypadku zimowania nietoperzy – zaproponujemy program zastępczy. Zaciski Z1, odcinki linowe – konieczność biegłego zjazdu w kluczu, pierwszeństwo mają osoby, które nie były w jaskini. Absolutny limit 8os. Wymagana DOBRA kondycja fizyczna i bezproblemowe pokonywanie zacisków Z1, oraz szczelin zapieraczką! Odcinki linowe!!
Weź ze sobą: Jeśli nie czujesz się pewnie w nielinowych technikach jaskiniowych zabierz  szpej osobisty; poza tym kombinezon, rękawice, kask, czołówka, zapasowa czołówka, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Jaskinia odkryta podczas budowy drogi Wisła-Szczyrk, wysokie galerie, z mostami skalnymi, okresowy przepływ wody, przejście “pod drogą” z wyraźnie słyszalnym hałasem samochodów. Wymagająca jaskinia z dużą ilością ciągów.

Jaskinia Miecharska II
Start: Piątek 18 marca godzina 14:30; miejsce spotkania: Przystanek Rastoki
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4h
Poziom trudności: łatwa
Limity: W przypadku zimowania nietoperzy – zaproponujemy program zastępczy. Pierwszeństwo mają osoby, które nie były w jaskini. Absolutny limit 14os. Wymagana dobra kondycja fizyczna (musimy wykonać szybko podejście, aby był czas na jaskinie). 
Weź ze sobą: ochraniacze-stuptuty, kombinezon, rękawice, kask, czołówkę, zapasową czołówkę, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Wycieczka do drugiej największej jaskini beskidzkiej ma na celu praktyczne zilustrowanie wykładu o jaskiniach niekrasowych Karpat Fliszowych. Zwiedzimy majestatyczne wielkie sale, podziemne przepływy wody, jeziorko, wodospad i wielkie galerie. Sporo ciekawostek geologicznych.

Jaskinia Salmopolska II
Start: Piątek 18 marca godzina 14:30; miejsce spotkania: Przełęcz Salmopolska
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4h
Poziom trudności: trudna
Limity: W przypadku zimowania nietoperzy – zaproponujemy program zastępczy. Zaciski Z1, odcinki linowe – konieczność biegłego zjazdu w kluczu, pierwszeństwo mają osoby, które nie były w jaskini. Absolutny limit 8os. Wymagana DOBRA kondycja fizyczna i bezproblemowe pokonywanie zacisków Z1, oraz szczelin zapieraczką! Odcinki linowe!!
Weź ze sobą: Jeśli nie czujesz się pewnie w nielinowych technikach jaskiniowych zabierz  szpej osobisty; poza tym kombinezon, rękawice, kask, czołówka, zapasowa czołówka, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Jaskinia odkryta podczas budowy drogi Wisła-Szczyrk, wysokie galerie, z mostami skalnymi, okresowy przepływ wody, przejście “pod drogą” z wyraźnie słyszalnym hałasem samochodów. Wymagająca jaskinia z dużą ilością ciągów.

 

SOBOTA 19.03.2022

Kościelec
Start: Sobota 19 marca godzina 10:00; miejsce spotkania: Ostre, Dolina Zimnika
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4,5h
Poziom trudności: bardzo łatwa.
Limity: brak
Weź ze sobą: Dzieci! 🙂 Poziom trudności tej wycieczki pozwala na uczestnictwo całej rodziny. Ponadto przydadzą się ochraniacze(stuptuty), windstopper (będzie wiało), termos.
Czego się spodziewać? Czekają na nas piękne progi i kaskady na potoku Leśnianka, urokliwa Dolina Zimnika oraz skalisty szczyt Kościelca. Trasa częściowo pozaszlakowa. Wycieczka prowadzona przez pracownika Służby Parku Krajobrazowego.

Jaskinia w Trzech Kopcach
Start: Sobota 19 marca godzina 10:00; miejsce spotkania: Szczyrk biła, pętla autobusowa
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4,5h
Poziom trudności: łatwa
Limity: Pierwszeństwo mają osoby, które nie były. Limit 15os. Wymagana dobra kondycja fizyczna (musimy wykonać szybko podejście, aby był czas na jaskinie).
Weź ze sobą: Ochraniacze-stuptuty, kombinezon, rękawice, kask, czołówkę, zapasową czołówkę, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Niegdyś największa jaskinia beskidzka, duże sale i galerie, bardzo bezpieczna i bez problemu do zwiedzania. Można wewnątrz wykonać pętlę zwiedzając jaskinie. Jaskinia bardzo uczęszczana i na pewno będzie wolna od zimujących nietoperzy. Jak grupa będzie się sprawnie poruszać to można na powierzchni zwiedzić ryty naskalne “JACEK”, oraz szczyt Klimczoka z pięknymi widokami i osuwiskiem na szczycie.

Grabowa, Kotarz zachód słońca
Start: Sobota 19 marca godzina 16:15; miejsce spotkania Przełęcz Salmopolska
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 3h
Poziom trudności: bardzo łatwa
Limity: brak
Weź ze sobą: Dzieci 🙂 To łatwa wycieczka terenowa dla całej rodziny. Przydadzą się: ochraniacze(stuptuty), ciepła odzież  (będzie wiało), termos.
Czego się spodziewać? Spacer poziomym szlakiem grzbietem Grabowej, przejście przez piękne zawalisko na najładniejszą polanę Beskidu Śląskiego “Hala Jaworowa”, na której obejrzymy zachód słońca. Powrót przez osuwisko na Grabowej (możliwość zwiedzenia Jaskini w Grabowej), kilka słów o osuwisku i eksploracji w tym rejonie.

 

NIEDZIELA 20.03.2022

Jaskinia Malinowska
Start:  Niedziela 20 marca 9:30; miejsce spotkania Przełęcz Salmopolska
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4,5h
Poziom trudności: bardzo łatwa
Limity: brak
Weź ze sobą: Ochraniacze-stuptuty, kombinezon, rękawice, kask, czołówkę, zapasową czołówkę, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Jaskinia udostępniona do ruchu turystycznego, z drabinkami. Duża galeria główna. Zwiedzanie bez trudności. W okolicy ładne widoki. W czasie zwiedzania będzie można “dotknąć” akcji ratunkowej. GOPR w czasie naszej wizyty zainscenizuje tam transport linowy oraz punkt cieplny.

Trawers Malinowska Studia
Start: Niedziela 20 marca 14:30;  miejsce spotkania Przełęcz Salmopolska
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 3h
Poziom trudności: trudna
Limity: W przypadku zimowania nietoperzy – zaproponujemy program zastępczy. Zaciski, zaciski, zaciski….. , pierwszeństwo mają osoby, które nie były w jaskini. Absolutny limit 6os. Wymagana DOBRA kondycja fizyczna i bezproblemowe pokonywanie zacisków Z1, oraz szczelin zapieraczką!
Weź ze sobą: ochraniacze-stuptuty, kombinezon, rękawice, kask, czołówkę, zapasową czołówkę, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Bardzo ciekawego i unikalnego wśród beskidzkich jaskiń – połączenia dwóch jaskiń. W jego efekcie powstał wymagający trawers. Przy okazji będzie można zobaczyć charakterystyczną zmianę ziarnistości warstw skał piaskowcowych. Zapraszamy sprawnych grotołazów do sprawdzenia swoich sił.

Jaskinia w Trzech Kopcach
Start: Niedziela 20 marca godzina 14:30; miejsce spotkania: Szczyrk biła, pętla autobusowa
Przewidywany czas trwania całej wycieczki: 4,5h
Poziom trudności: łatwa
Limity: pierwszeństwo mają osoby, które nie były. Limit 15os. Wymagana dobra kondycja fizyczna (musimy wykonać szybko podejście, aby był czas na jaskinie).
Weź ze sobą: Ochraniacze-stuptuty, kombinezon, rękawice, kask, czołówkę, zapasową czołówkę, ubezpieczenie.
Czego się spodziewać? Niegdyś największa jaskinia beskidzka, duze sale i galerie, bardzo bezpieczna i bez problemu do zwiedzania. Można wewnątrz wykonać pętlę zwiedzając jaskinie. Jaskinia bardzo uczęszczana i na pewno będzie wolna od zimujących nietoperzy. Jak grupa będzie się sprawnie poruszać to można na powierzchni zwiedzić ryty naskalne “JACEK”, oraz szczyt Klimczoka z pięknymi widokami i osuwiskiem na szczycie.

UWAGA! Dotyczy wszystkich wycieczek terenowych: Konieczne własne ubezpieczenie!

W przypadku braku możliwości realizacji wycieczki,  zaproponujemy program zastępczy. Z uwagi na ochronę przyrody – liczba miejsc na wycieczkach jest ograniczona! Pierwszeństwo mają osoby, które nie były w danej jaskini(dotyczy wizyt w jaskiniach z limitami). Konieczna dobra kondycja fizyczna (liczymy na sprawne podejście, aby jak najwięcej czasu poświęcić na przejścia jaskiniowe).

 


 

PROGRAM DLA DZIECI

Uwaga! Minimalny wiek dziecka to 3 lata. Dzieci młodsze mogą oczywiście brać udział, ale z rodzicami. 

Koszt: 50zł/dziecko

W ramach programu dla dzieci:
– zapewnimy animację w trakcie większości prelekcji i warsztatów odbywających się na Forum Speleo.
– w piątek gra terenowa na terenie hotelu
– w sobotę, przed południem organizujemy wycieczkę wyjazdową do muzeum Chlebowa Chata (dzieci, które same obsługują się w zakresie higieny mogą jechać na wycieczkę bez opiekuna). Po południu ciekawe warsztaty z robienia odlewów gipsowych prehistorycznych mieszkańców Ziemi oraz warsztaty paleontologiczne.
– w niedzielę proponujemy rodzinne wyjście do jaskini (tylko z opiekunem!). Dla dzieci pozostających w hotelu zapewniona animacja do godziny 13.

 

Warsztaty paleontologiczne „Wehikuł czasu”, Sobota godz. 16-18 – prowadzi: Urszula Ratajczak-Skrzatek

Czym były amonity i gdzie możemy je dzisiaj napotkać? Jak wyglądały mamuty? Czy w Polsce żyły słonie? Jak odtwarza się wygląd wymarłych zwierząt? Podczas warsztatów będziesz miał okazję cofnąć się kilka milionów lat wstecz. Zobaczyć skamieniałości małe i duże. Stworzyć własną skamieniałość. Przekonaj się czy praca paleontologa jest ciekawa!!!

 

Wycieczka do Chlebowej Chaty:

W trakcie tej wycieczki dzieci zobaczą jak żyło się dawniej na prawdziwej wsi. Jakie narzędzia używano do wytworzenia mąki, masła i sera oraz miodu. W praktyce dzieci same mielą ziarna na żarnach oraz pieką podpłomyki. Link do ich strony: http://www.chlebowachata.pl/.
Wycieczka nie ma żadnych wymagań.
Wiek dziecka: nie ma znaczenia jeśli dzieci pojadą z opiekunem/rodzicem, jeśli bez opiekuna/rodzica to muszą same obsługiwać się w zakresie higieny
Liczba miejsc: około 20

Dla dzieci jadących bez rodziców będzie wynajęty busik, ale musimy zebrać minimalną liczbę dzieci.

 

 Wycieczka do Jaskini Malinowskiej:

Obowiązkowo z opiekunem. Nie ma limitu miejsc.
Start wycieczki z Przełęczy Salmopolskiej, popularnie zwanej: Biały Krzyż, na piechotę idzie się około godziny (spacerowym, rodzinnym tempem), suma podejść 230 m.

Uwaga! Sama przełęcz leży na wysokości 940 m n.p.m. – w marcu może tam być śnieg. Jaskinia nie posiada oświetlenia – należy posiadać swoje źródło światła. Spacer przechodzi przez szczyt góry Malinów.

Poniżej link z otwarcia jaskini po zamontowaniu drabin i zabezpieczeń: https://dziennikzachodni.pl/jaskinia-malinowska-juz-dostepna-do-zwiedzania-tlumy-na-otwarciu-zdjecia/ar/c1-14195897